Sainapse team
Sainapse team

Meet the Team

Ajith Venkatesh
Ajith Venkatesh
Avijit Biswas
Avijit Biswas
Co-founder and CEO
Bhavna Sharma
Bhavna Sharma
Chetan Swain
Chetan Swain
Danish Khan Ayub
Danish Khan Ayub
Ganesh Pai
Ganesh Pai
Girish Koppar
Girish Koppar
Co-founder and COO
Jackie Jaishankar
Jackie Jaishankar
Jatin Puri
Jatin Puri
Kishore Reddy Konda
Kishore Reddy Konda
Likitha Maddirala
Likhitha Maddirala
Partha Pratim Ghosh
Partha Pratim Ghosh
Co-founder and Chief Scientist
Prashanth Rai
Prashanth Rai
Rajath Alva
Rajath Alva
Ravi Sathyanarayana
Ravi Sathyanarayana
Sameer Gupta
Sameer Gupta
Saurabh Bajpai
Saurabh Bajpai
oyce Cruickshank
joyce Cruickshank
Soma Ghosh
Soma Ghosh
Partha Sil
Partha Sil
Swetha Bhat B S
Swetha Bhat B S
Sunkari Madhu
Sunkari Madhu
Vijay Giri
Vijay Giri