Sainapse team
Sainapse team
Sainapse team
Sainapse team

Meet the Team

Avijit Biswas
Avijit Biswas
Co-founder and CEO
Bhavna Sharma
Bhavna Sharma
Chetan Swain
Chetan Swain
Danish Khan Ayub
Danish Khan Ayub
Ganesh Pai
Ganesh Pai
Girish Koppar
Girish Koppar
Co-founder and COO
Jackie Jaishankar
Jackie Jaishankar
Jayesh Pajwani
Jayesh Pajwani
Joyce Cruickshank
Joyce Cruickshank
Kishore Reddy Konda
Kishore Reddy Konda
Keith Williams
Keith Williams
Likitha Maddirala
Likhitha Maddirala
Partha Sil
Partha Sil
Partha Pratim Ghosh
Partha Pratim Ghosh
Co-founder and Chief Scientist
Rajath Alva
Rajath Alva
Ravi Sathyanarayana
Ravi Sathyanarayana
Sameer Gupta
Sameer Gupta
Saurabh Bajpai
Saurabh Bajpai
Shivaprashad Kattula
Shiva Prasad Kattula
Soma Ghosh
Soma Ghosh
Steve Mann
Steve Mann
Swetha Bhat B S
Swetha Bhat B S
Sunkari Madhu
Sunkari Madhu
Vijay Giri
Vijay Giri